Екипът на Аква Екопроект Системс присъства на научно-практическа конференция „Предизвикателствата при изграждането и експлоатацията на ПСОВ“

  • Конференция - 26 Ноември 2013г

Представители на екипа на компанията присъстваха на организираната за трета поредна година конференция, свързана с предизвикателствата при изграждането и експлоатирането на пречиствателни станции в България. Събитието се проведе на 26.11.2013г. в столичния хотел Балкан организирано от Камарата на строителите в България и Българската асоциация по водите. Сред поканените бяха представители на възложителите и бенефициентите на проекти във водния сектор, изпълнители, проектанти и преподаватели от Университета по архитектура строителство и геодезия.

Основните теми, които се дискутираха, бяха свързани с трудностите при подготовката на проектите, строителството и експлоатацията на вече изградените пречиствателни станции. Така например се изтъкна проблемът с липсата на адекватни данни за населението, които са от изключителна важност за качественото изготвяне на проекта.

Заместник-министърът на МРРБ г-н Симидчиев сподели промените в Закона за водите, които ясно ще определят собствеността на водната инфраструктурата и оттам ясно поставят чии са отговорностите за управление. Според г-н Симидчиев процесът по разгръщане на реформата ще отнеме около година и половина.

Беше застъпена и идеята за подобряване на нормативната база за провеждане на обществени поръчки. Едно от по-важните неща обаче, на които трябва да се наблегне, е обучението на кадрите, които ще работят във вече изградените и действащи ПСОВ.

Заместник-министърът на околната среда и водите г-н Костадинов изтъкна водещата роля на Рамковата директива за водите и произлизащите от нея планове за управление на речните басейни, който според ЕК са основен инструмент за управление на водите в България. Г-н Костадинов цитира и актуални данни за степента на изграденост на пречиствателните станции в България. По думите му от 108 агломерации с над 10 хил. екв. ж. 24 са в пълно съответствие със законодателството. От останалите 84 населени места 36 се нуждаят от разширение на пречиствателните станции, доизграждане, модернизация и реконструкция, а в 48 е необходимо да се изградят. От 256-те агломерации с население между 2 и 10 хил. екв. ж. 25 са в съответствие със законодателството, 5 са за реконструкция, а 226 са без пречиствателни станции за отпадъчни води.

Отзивите в края на конференцията бяха основно по отношение на положителния й характер, както и очертаващата се роля на регулярно годишно събитие, което да събира бизнесът, публичния сектор и научните среди на едно място с цел да бъдат показани силните и слабите страни в сектора, както и да се потърсят адекватни решения и да се споделят добрите практики. Излагането на различни гледни точки представлява само по себе си подход за оптимизиране на процесите на управление в сектора, като ясно се изказват недостатъците и се заявяват нуждите на основните актьори в сектора. Г-н Симидчиев определи форумът като „традиция и с добавена стойност”.