Напредък по проекта за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води гр. Костинброд

  • Пресконференция - 12 Декември 2013г

Представители на екипа на фирма Аква Екопроект Системс участваха в пресконференция за напредъка по „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях". Събитието се състоя на 12.12.2013г. в Народно читалище „Иван Вазов”. В представянето на напредъка по проекта взеха участие кмета на общината, ръководителят на звеното за изпълнение на проекта, представители от ВиК София и изпълнителите по проекта, сред които имаше и представител на проектантската фирма Аква Екопроект Системс.

Целта на пресконференцията беше да запознае широката общественост с напредъка по проекта за водния цикъл на общината. Бяха представени етапите по изграждането на водопроводната и канализационната мрежи, както и изграждането на пречиствателната станция за отпадъчни води. Към момента по изграждането на ПСОВ са извършени следните дейности: работният проект е изготвен и предаден в срок; всички разрешения и становища са получени; стартирали са строително-монтажните дейности, включително извозен хумус, изкопни работи и доставка на 75% от технологичното оборудване. Предвидената технологична схема ще бъде в три етапа – механично пречистване и отстраняване на грубите отпадъци, биологично пречистване и третиране на утайките до пълното им стабилизиране и транспортиране извън площадката на ПСОВ.

Крайната цел, която изпълнителите по проекта искат да постигнат чрез реализирането му, е да се подобри развитието на инфраструктурата за отпадъчни води в град Костинброд чрез екологосъобразно пречистване на битовите води. Това ще допринесе и за опазване на биологичното разнообразие и защита на околната среда.