„Първа копка” на „Реконструкция и модернизация на ГПОСВ – Казанлък”

  • Други - 18 Февруари 2014г

На 18 февруари тази година екипът на Аква Екопроект Системс ООД присъства на тържествена церемония по полагане на първа копка на площадката на Градската пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), с което се постави началото на изпълнението на инженеринговите дейности по проект: “Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“.

Проектът е одобрен с договор № DIR-51011116-C026 от 08 август 2012 г. Общата му стойност възлиза на 22 974 967,80 лв., от които 1 387 365,25 лв. собствен принос на община Казанлък, а останалите са безвъзмездната финансова помощ в размер на 21 587 602,55 лв. от Кохезионния фонд на ЕС и държавно съфинансиране чрез ОП ”Околна среда 2007-2014г”.


На събитието присъстваха:

Кметът на Община Казанлък - Галина Стоянова

Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Околна среда “ - Спиридон Александров

Заместник областният управител на Стара Загора - Теодора Иванова

Председателят на Общински съвет – Казанлък Николай Златанов

Управителят на „ВиК“ ЕООД - Стара Загора – инж. Радостин Миланов

Ръководителят на проекта - Кънчо Христов

Директорът на РИОСВ - Нанчо Видев

Общественият посредник Гинка Щерева

Представители на изпълнителите: Консорциум „Интерпром Каро Витковице Аква Инженеринг“ ДЗЗД, гр. София, сред които беше и нашият екип Общински съветници, заместник-кметове на Община Казанлък, кметове на населени места в общината, граждани, медии и гости

Символичната първа копка направиха ръководителят на УО на ОПОС Спиридон Александров, управителят на „ВиК“ ЕООД - Стара Загора инж. Радостин Миланов и ръководителят на проекта Кънчо Христов. По традиция беше разбита и бутилка шампанско в кофата на багера, за да се извършват безпроблемно строителните работи. За здраве и успех при изпълнение на проекта архимандрит Димитър отслужи водосвет.

Проектирането и строежа на ГПСОВ-Казанлък започва през 1984 г. През 2000 г. станцията е открита официално и е въведена в експлоатация. Тъй като е строена в продължение на 16 години, още с откриването й преди 14 години, оборудването вече е морално остаряло. Настоящият проект е от изключително голямо значение за общината, тъй като в ГПСОВ се пречистват битовите отпадъчни води на община Казанлък – с над 71 хил. жители, както и промишлените води на големите предприятия в района. С функционирането на ГПСОВ се преустановява замърсяването на р. Тунджа, в резултат на което се поддържа чиста вододайната зона на Стара Загора и се подобрява биологичното равновесие в целия регион.

С изпълнението на проекта ще бъде внедрена технология за отстраняване на биогенните елементи азот и фосфор от водата, ще се намали енергоемкостта на станцията, ще се подобри автоматизацията на процесите и ще бъде въведено третиране на утайките посредством метантанкове и филтърпреси. Тези промени ще допринесат за по-доброто състояние на водата и околната среда, ще свият разходите за енергия за пречиствателния процес, ще се улесни и оптимизира работата на обслужващия персонал, а оттам станцията ще понижи и общите си разходи. Нещо повече, ефектът от реконструкцията и модернизацията на ГПСОВ ще бъде особено осезаем за жителите на с. Овощник, край което е разположена. Ще бъде минимизиран дискомфортът на жителите, като се елиминират неприятните миризми от изпуснатите газове, в резултат от третиране на утайките в станцията. Кметът на общината сподели надеждите си, че вторичен резултат от проектът ще бъде и намаляването на стойността на таксите за отвеждане и пречистване на отпадъчните води, която се събира от ВиК дружеството в областта. Също така ще се създаде възможност за реализация на ВиК-проекти, позволяващи включването и на отпадъчните води от населените места Шипка, Шейново, Крън, Енина Копринка.

Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС Спиридон Александров допълни, че това е най-добрият проект за пречиствателна станция в България досега, който ще се реализира по ОП „Околна среда“.

За нас, екипът на Аква Екопроект Системс, това е голямо признание за усърдната ни работа и сме щастливи, че работим за подобряване на условията на живот и опазването на околната среда в община Казанлък и областта. Това са наши приоритети и ще продължим да работим с отговорност и ентусиазъм.