Услуги

ПроектиранеФирмата извършва проектиране във всички проектни фази (идейна, техническа и работна) на:

  • големи инфраструктурни обекти във водния сектор;
  • промишлено, обществено и жилищно строителство;
  • улични ВиК мрежи;
  • сградни ВиК инсталации;
  • пречиствателни станции за отпадъчни води;
  • противопожарни инсталации.


Фирмата осъществява още:

  • изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП) за проектиране и строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води и ВиК мрежи;
  • изработване на подробни устройствени планове (ПУП) за площадки на пречиствателни станции и довеждащата инфраструктура до тях;
  • при изпълнение на договори за инженеринг съдейства за съгласуване на работните проекти с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно нормативната база и българското законодателство.

*


Всички проекти се осъществяват съобразно действащата нормативна уредба и законодателство на Република България и ЕС, имащи отношение към изработването на проекти в строителството.


Защо да изберете нас


Качество

лидери в пречистването на отпадни води

Лидери сме в пречистването на отпадни води в България, защото залагаме на качественото изпълнение на проектите, които ни се възлагат.

Новаторство

иновации в пречистването на води

Основен подход в работата ни е да инвестираме време и ресурси в подобряване на услугите ни и вкарване на иновационни решения в сферата на пречистването на води.

Екипност

Най-добрите резултати идват тогава, когато индивидуалните качествата и компетенциите на всеки един от екипа намерят място в процеса на колективната работа.

Отговорност

защита на околната среда

В основата на нашата е работа е опазване здравето на хората и защита на околната среда.


Наши възложители