Пречиствателна станция за отпадъчни води град Костинброд

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на обект „Интегриран проект за изграждане на ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и модернизиране на канализационната и водопроводната мрежи и съоръженията по тях за гр. Костинброд” се изготви работен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 13 020 ЕЖ.

Технологичната схема на пречистване на отпадъчната вода протича в три етапа – механично и биологично пречистване, обеззаразяване на водата и обработка на утайките.

Системата за биологичното пречистване включва биобасейни, работещи в режим „нитрификация – денитрификация“, химично отстраняване на фосфор и отделяне на утайката от пречистената вода във вторични утаители.

    • Обеззаразяването се осъществява посредством UV лампи.
    • Обработката на излишната активна утайка включва аеробно стабилизиране, уплътняване и механично обезводняване чрез центрофуга.

Проект детайли

  • Работно проектиране за ПСОВ /13 020 ЕЖ/ - 2013 год.
  • Авторски надзор
  • Пречиствателната станция е пусната в експлоатация през 2015 год.
Проекти

Проекти