Пречиствателна станция за отпадъчни води град Асеновград

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” се изготви работен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 65 350 ЕЖ.

Технологичната схема на пречистване на отпадъчната вода протича в три етапа – механично и биологично пречистване, обеззаразяване на водата и обработка на утайките.

Системата за биологично пречистване включва биобасейни, работещи в режим „денитро-нитро", анаеробен реактор и допълнително химично отстраняване на фосфор, отделяне на

утайката от пречистената вода във вторични утаители.

    • Обеззаразяването се осъществява посредством UV инсталация.
    • Обработката на излишната активна утайка включва анаеробно стабилизиране на утайките в Метантанк, уплътняване и механично обезводняване чрез центрофуги.

Проект детайли

  • Работно проектиране за ПСОВ /65 350 ЕЖ/ - 2017 год.
  • Авторски надзор
  • В етап на строителство
Проекти

Проекти