Пречиствателна станция за отпадъчни води град Бяла

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на обект „Инженеринг – работно проектиране, съгласуване и строителство на ГПСОВ на гр. Бяла, обл. Русе, доставка и монтаж на технологично оборудване и пуск на обект: ПСОВ – Бяла за 14 100 ЕЖ и авторски надзор” се изготви работен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 14 100 ЕЖ.

Технологичната схема на пречистване на отпадъчната вода протича в три етапа – механично и биологично пречистване, обеззаразяване на водата и обработка на утайките.

Системата за биологичното пречистване включва биобасейни, работещи в режим „нитрификация – денитрификация“, химично отстраняване на фосфор и отделяне на утайката от пречистената вода във вторични утаители.

    • Обеззаразяването се осъществява посредством UV лампи.
    • Обработката на излишната активна утайка включва аеробно стабилизиране, уплътняване и механично обезводняване чрез центрофуги.

Проект детайли

  • Работно проектиране за ПСОВ /14 100 ЕЖ/ - 2014 год.
  • Авторски надзор
  • Пречиствателната станция е пусната в експлоатация през 2016 год.
Проекти

Проекти