Пречиствателна станция за отпадъчни води град Първомай

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на обект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай” се изготви работен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 19 560 ЕЖ.

Технологичната схема на пречистване на отпадъчната вода протича в три етапа – механично и биологично пречистване, обеззаразяване на водата и обработка на утайките.

Системата за биологичното пречистване включва пълно пречистване на отпадъчната вода при използване на биореактор тип SBR с биологично и химично отстраняване на фосфора, процес на продължителна аерация с елиминиране на азота посредством нитрификация и денитрификация и едновременна стабилизация на активната утайка в биостъпалото.

    • Обеззаразяването се осъществява посредством UV лампи.
    • Обработката на излишната активна утайка включва уплътняване и механично обезводняване чрез центрофуга.

Проект детайли

  • Работно проектиране за ПСОВ /19 560 ЕЖ/ - 2013 год.
  • Авторски надзор
  • Пречиствателната станция е пусната в експлоатация през 2015 год.
Проекти

Проекти