Пречиствателна станция за отпадъчни води град Сливница

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на обект " Изграждане на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр.Сливница" се изготви идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 7 537 ЕЖ.

Проект детайли

  • Прединвестиционно проучване
  • Идейно проектиране за ПСОВ /7 537 ЕЖ/ - 2012 год.
Проекти

Проекти