Пречиствателна станция за отпадъчни води град Казанлък

Описание на проекта:


Във връзка с Договор за изпълнението на обект „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък - ИНЖЕНЕРИНГ”; се изготви работен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с капацитет 80 000 ЕЖ.

Технологичната схема на пречистване на отпадъчната вода протича в три етапа – механично и биологично пречистване, обеззаразяване на водата и обработка на утайките.

Системата за биологично пречистване включва биобасейни, работещи в режим „денитро-нитро" тип „Карусел“, химично отстраняване на фосфор и отделяне на утайката от пречистената вода във вторични утаители.

    • Обеззаразяването се осъществява чрез хлориране в контактен резервоар.
    • Обработката на излишната активна утайка включва анаеробно стабилизиране на утайките в Метантанк, уплътняване и механично обезводняване чрез камерни филтърпреси.

Проект детайли

  • Работно проектиране за ПСОВ /80 000 ЕЖ/ - 2013 год.
  • Авторски надзор
  • Пречиствателната станция е пусната в експлоатация през 2015 год.
Проекти

Проекти